Publicaties

Publicaties

Opnieuw verkrijgbaar

boek ‘Eutonie bij kinderen’ Jenny Windels    7,50€
De auteur heeft de ideeën van de eutoniepedagogiek op creatieve wijze vorm gegeven.
In opvoedingskringen is de eutonie vrijwel onbekend. Jenny Windels beschrijft in haar boek haar praktijk en de aanwending van eutonie bij kinderen, specifiek gericht op het bijzonder onderwijs. Lees meer

Dossiers

1 ‘Eutonie en Onderwijs’

2 ‘Eutonie duurzame zelfzorg’ 

beide dossiers zijn downloadbaar via de sidebar

Eindwerken

Deze werken laten zien hoe het beoefenen van eutonie een evolutie mogelijk maakt naar een meer verfijnde lichaamssensibiliteit, globale zelfwaarneming,  alerte aanwezigheid en meer authenticiteit. Dit groeiproces  wordt in elk werk op een persoonlijke manier beschreven.

Hoe sta ik in het onderwijs ? (1990) 5,00 €

Jeanine Broens, de eerste gediplomeerde eutoniepedagoge van de Vlaamse Eutonie Stichting, is lerares in het hoger secundair onderwijs. In haar eindwerk beschrijft zij, via het zinnebeeld van de boom en een gedicht van Hans Andreus, hoe eutonie je kan helpen er echt te staan, vaste grond onder je voeten te krijgen, je bekken als dragend midden te ervaren en je skelet als steun; hoe de eutonische ordening ademruimte geeft. Dit alles in relatie tot het lesgeven, met voor leerkrachten herkenbare situatiebeschrijvingen.

Leven vanuit zelfvertrouwen en zelfzekerheid (2004) 6,00 €

Met haar eigen werkboek als leidraad beschrijft Mieke Braet het proces van zelfontdekking dat zij doormaakte tijdens de opleiding tot eutoniepedagoge. In vier hoofdstukken komen authenticiteit, zelfstandigheid, vrijheid en de relatie met de ander als thema aan bod, uitgewerkt aan de hand van de acht eutonieprincipes, die één voor één grondig toegelicht worden en met fragmenten uit haar werkboek geïllustreerd. Een boeiende reis doorheen het groeiproces dat eutonie kan bieden.

De eutonie als uitgestoken hand tijdens levensprocessen (1996)  7,50 €

Levensprocessen – geboorte, dood – dit thema raakt ons allemaal. Annick Leray beschrijft hoe de eutonieopleiding haar geholpen heeft in een zeer intense periode van haar leven: de geboorte van haar eerste kind, van haar tweede kindje dat slechts zes maanden oud werd, en ten slotte van een derde kind. Hun ontwikkeling en hun reacties op babymassage komen aan bod. Deze observaties worden getoetst aan de eutonieprincipes.

Ervaringen en beschouwingen bij de eutonie in relatie tot de kruismeditatie van A. Rosenberg (1992)  7,50 €

Als godsdienstpedagoge heeft Martina Kress zich toegelegd op oersymbolen en vooral mandala’s. In dit werk zoekt zij een verbinding te maken tussen haar christelijke achtergrond en haar ervaringen met de eutonie. Daarbij doorlicht ze o.a. de kruismeditatie met de werkzame inzichten van de spierkettingen. Breedte en diepte vervoegen zich in dit rijk geïllustreerde werk.

Sterven is opnieuw geboren worden – eutonie als handreiking bij een rouwproces (2009)  6,00 €

In dit werk beschrijft Renild Van den plas hoe eutonie haar geholpen heeft bij een intensief rouwproces na herhaalde verlieservaringen, waaronder de zelfdoding van twee zeer naaste verwanten. De moeizame tocht naar het herontdekken en herbewonen van het eigen ‘levende’ lichaam wordt in samenhang met de acht eutonieprincipes uitvoerig beschreven. Uiteindelijk leidde dit tot verwerken en tot het hervinden van vertrouwen in het eigen voelen en leven. Met enkele sfeervolle schilderingen in kleur is dit een prachtige illustratie van wat het werken met eutonie kan teweegbrengen. Cursusaanbod Renild Van den plas: http://www.eutonie-kempen.com

Raken aan het onnoembare. De invloed van eutonie op mijn spirituele beleving en zelfzorg 7 €  “Soms moet je het onnoembare onnoembaar laten.” Toch koos Marnic Clarys ervoor om woorden te zoeken voor zijn zeldzame maar steevast diepe, vertrouwen-wekkende, spirituele ervaringen tijdens het beoefenen van eutonie. Na een uiteenzetting over mystieke ervaringen en spiritualiteit, beschrijft hij hoe eutonie voeding is voor zijn hunker naar vertragen, verstillen en verinnerlijken. Hij verduidelijkt hoe deze lichaams-pedagogie hem bewuster maakt van zijn plaats in de verborgen samenhang waar hij deel van uitmaakt. De invloed van eutonie op zijn gestage evolutie naar grotere zelfzorg, is het tweede centrale thema. Cursusaanbod Marnic Clarys, www.eutonie-in-antwerpen.com, docent Sociaal Werk (Karel de Grote Hogeschool)

Voordrachten en Vertalingen

Vervreemding of… verwondering? – Nu Prof. Emeritus VUB Marie-Reine Blommaert 2 €

Deze voordracht werd gegeven in oktober 2004 te Lier, ter gelegenheid van 30 jaar eutonie in Vlaanderen. Zij vertelde wat eutonie voor haar betekent (en misschien voor anderen zou kunnen betekenen). Het is een subjectieve kijk van een neofiet, waarin zij zich distantiëert van haar academische achtergrond: het is in geen geval haar bedoeling om, vanuit een wetenschappelijk perspectief, over eutonie te spreken. Boeiend authentiek!

Eutonie, een boeiend erfgoed – Dr. Helmut Milz – 10 €

Deze voordracht (vertaald uit het Duits) werd gegeven in oktober 2004 te Lier, ter gelegenheid van 30 jaar eutonie in Vlaanderen. Professor en arts Helmut Milz brengt hier bondig de eutoniepedagogie in het licht van  actuele wetenschappelijke ontdekkingen zoals; lichaamsgeheugen, lichaamsbeeld, tonische dialoog, spiegelneuronen, spiertonus en botbewustzijn. Helmut Milz beschrijft eveneens zijn ontmoeting met Gerda Alexander. Wij hebben aan hem te danken dat de G.A. eutonie, in 1987, de eerste discipline is voor geestelijke en lichamelijke verbetering die door de World Health Organisation (WHO), officieel, als complementaire geneeskrachtige methode werd geaccepteerd.

Eutonie Gerda Alexander (6 pag.) & Tonusoverdracht in de Eutonie G.A. (18 pag.)  – Karin Schaefer – 5 €

Karin Schaefer, directrice van de Duitse Gerde Alexander eutonieschool, beschrijft in de eerste tekst bondig hoe aandachtige lichaamsperceptie de tonusregeling stimuleert en hoezeer de tonus onze reactie- en handelingsbekwaamheid beïnvloedt. De tweede tekst verduidelijkt het fenomeen van tonusoverdracht die altijd werkzaam is als mensen met elkaar in aanraking komen.

De Symboliek van het menselijk lichaam – Annick de Souzenelle – 30 €*

Annick de Souzenelle werd, na haar wiskunde studies, verpleegkundige anesthesist, en later psychotherapeut. Bewogen door de grote tradities, de taoïstische boeken, de Vedas, de Bijbel, de Evangeliën en de Koran beschrijft de auteur hoe de grote mythes van het mensdom ons de bestemming van de mens onthullen. In dit werk staat de Kabbalistische ‘levensboom’ centraal en komt de natuur en de subtiele functie van elk orgaan in een nieuw licht te staan. Deze vertaling steunt op de heruitgave in 2000 van het Franse boek ‘Le symbolisme du corps humain’ door Albin Michel en wordt met de vriendelijke toestemming van de auteur heruitgegeven door de Vlaamse Eutonie School  vzw.  Met dank aan de vertaler Josien Van Duijn.

Eveneens verkrijgbaar

Gerda Alexander – Impulse und Eindrücke – Helene Roitinger – 16,00 €

Dit tweetalig (Duits – Frans) gedenkschrift werd geschreven door 23  eutoniepedagogen, gevormd door Gerda Alexander. Hun impressies en ervaringen met Gerda werden neergeschreven naar aanleiding van de viering van haar 100ste verjaardag (2008) te Wuppertal.

Bestellen

U kan bovenstaande publicaties bestellen bij de Vlaamse Eutonie School:

per mail: info@eutonieschool.org

per telefoon: 0032 (0)3 480 07 24.

De bestelling, word u toegestuurd na storting van het bedrag (+ 3€ verzendingskosten voor het binnenland of een overeengekomen bedrag afhankelijk van gewicht en bestemming) op het onderstaande rekeningnummer met vermelding van de titel.

Vlaamse Eutonie School, 2500 Lier   IBAN: BE03 4021 0362 4184  BIC: KREDBEBB

*gelieve rekening te houden met extra verzendingskosten