Privacy

Privacyverklaring van de Vlaamse Eutonie School

 • Vlaamse Eutonie School vzw (VES), met haar maatschappelijke zetel te 2500 Lier, Eeuwfeestlaan 110/1, email: info@eutonieschool.org, opgericht in april 1989, engageert zich om bij het verzamelen en het verwerken van uw persoonsgegevens de privacywet van 25 mei 2018, de GDPR, te respecteren.
 • In overeenstemming met de Europese wet op de privacy, de GDPR, die op 25 mei 2018 in voege trad, bevestigen wij dat uw persoonlijke gegevens nooit aan derden zullen worden doorgegeven en dat het beheer ervan uitsluitend intern gebeurt, en veilig opgeslagen worden.
 • De doelstelling van de Vlaamse Eutonie School is het organiseren van de Bijscholing in de eutoniepedagogie: de informatie die wij verzamelen heeft betrekking op ons vormingsaanbod, eventuele studiedagen, lezingen, ontmoetingen, die de Vlaamse Eutonie School, al dan niet in samenwerking met derden, organiseert.
 • De gegevens die de VES over u verzamelt en verwerkt, worden veilig bewaard en bestaan uit:

Uw naam en voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, familiale en professionele gegevens, informatie over uw deelname aan activiteiten binnen het eutonieaanbod.

 • De bewaartijd van deze gegevens kan korter of langer zijn naargelang eventuele wettelijke verplichtingen (boekhouding en fiscaliteit) of om het doel te realiseren waarvoor ze werden verzameld.
 • U behoudt te allen tijde het recht op toegang, verbetering of verwijdering van uw gegevens. Mocht u echter een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover meteen contact met ons op te nemen. U hebt uiteraard altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: ap@eutonieschool.org.
 • De VES respecteert uitdrukkelijk uw recht om:
  • toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens;
  • foutieve of verouderde persoonsgegevens te laten verbeteren of te actualiseren;
  • uw gegevens te laten wissen;
  • uw gegevens digitaal te ontvangen.
  • u kan hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens: ap@eutonieschool.org

   Terug